Bijlage A
Samenvattend overzicht scenario’s
Bestuur, financiën en organisatie
Vrij spel
Kleine provincie, alleen wettelijke taken.
Bezuinigen gedreven: korting op p-fonds, afstoten deel kantoor.
MRB gelijk.
Uitvoering publieke taken deels door bedrijfsleven.
Samen sterk
Sterke regierol Rijk Provincie is uitvoeringsorgaan.
Geen eigen belastinggebied (MRB afgeschaft).
Middelen voor specifieke taken.
Controle terug
Sturende rol stedelijke regio’s.
Groot aantal verantwoordelijkheden.
Rijk gedecentraliseerd.
Van algemeen naar specifieke middelen & eigen belastinggebied.
Regio eigen
Regiobestuur en lokale gemeenschap.
Regionaal maatwerk: veel beleidsvrijheid.
Eigen belastinggebied gericht op stimuleren duurzaamheid.
Mobiliteit
Vrij spel
Vrij verkeer, hoge Mobiliteitsgroei.
Focus beheer & onderhoud.
Vervoersarmoede.
Samen sterk
Vrij verkeer met belasting op milieuvervuiling.
Investeringen in inclusieve, groene mobiliteit.
Controle terug
Transporthub tussen stedelijke regio’s.
Kostprijs gestuurd.
Geïndividualiseerd vervoer.
Vervoersarmoede.
Regio eigen
Lage mobiliteitsgroei.
Verkeersstromen binnen regio.
Investeringen in inclusieve, groene en kleinschalige mobiliteit.
Energie, klimaat & milieu
Vrij spel
Klimaatdoelen onder druk.
Grote vraag energie.
Rdam energiehub.
Ook kernenergie.
Samen sterk
De energieproductie is volledig duurzaam.
Waterstof en regionale warmtenetten voor energiesysteem.
Controle terug
Voorzien in eigen behoefte: kernenergie en eigen energiecluster.
Klimaatdoelen onder druk.
Regio eigen
Klimaatdoelen gehaald.
Energiecoöperaties voor decentrale, kleine en duurzame systemen.
Regionale economie
Vrij spel
Hoge ec. groei.
Integratie haven Rdam-Antwerpen.
Innovatie en schaalvergroting.
Tweedeling arbeidsmarkt.
Samen sterk
Gematigde ec. groei.
Energie- en klimaatneutraal produceren is vereiste voor bedrijven.
Innovatie en verduurzaming.
Bijscholing en basisloon.
Controle terug
Lage ec. groei, verschillen tussen regio’s.
Protectionisme, kleinere EU en geen gelijk speelveld.
Afnemende innovatie.
Stimuleren regionale arbeidsmarkt en Industrie.
Regio eigen
Beperkte ec. groei. Regionale kringlopen en deeleconomie.
Beperkte keuzevrijheid consumenten.
Inclusieve arbeidsmarkt.
Natuur
Vrij spel
Natuur is business. Polarisatie.
Einde NNN.
Bodemdaling zet door.
Samen sterk
Activiteiten zijn natuurinclusief.
Streng stikstofbeleid, met biodiversiteit als Speerpunt.
Vernatting G- Hart.
Controle terug
Natuur is verdien-model.
Soepel stikstofbeleid.
Bedrijven in de the lead bij oplossing bodemdaling.
Ruimte voor lokale landbouw.
Regio eigen
Natuur & duurzaamheid leidend in RO.
Land- en tuinbouw is extensief en lokaal.
Streng optreden tegen vervuiling.
G -Hart is moerasachtig.
Ruimte
Vrij spel
Nieuwe steden, uitleglocaties.
Rijkssturing RO.
Ruimtelijke verschillen.
Samen sterk
Rijk voert strenge regie op ruimte.
Focus op groene Samenleving.
Nabijheid wonen, werken en recreëren.
Weinig verschillen.
Controle terug
Kwantiteit boven kwaliteit.
Nieuwe uitleglocaties.
Stimulans lokale bouwproductie.
Grote ruimtelijke verschillen tussen rijk en ‘arm’.
Regio eigen
Zeggenschap voor lokale, vrij egalitaire gemeenschappen.
Integratie werken, wonen, recreëren.
Verrommeling landschap.
Gezond & veilig
Vrij spel
Impuls digitalisering zorg, e-health door kostenstijging.
Geen rol provincie.
Samen sterk
Gezondheid voorop. Impuls life science cluster.
Vermindering sociale en Gezondheidsverschillen.
Controle terug
Uitgeklede verzorgings-staat.
Ruimtelijke segregatie: ongezonde wijken.
Digitale zorg is leidend. Impuls voor bloeiende zorg-it Cluster.
Regio eigen
Gezonde leefomgeving leidend.
Regiobestuur werkt met coalities aan gezondheid als maatwerk.
vier scenarios